Skip to Content

Προπτυχιακά

Θερμικοί Σταθμοί Mετατροπής Ενέργειας (5ο εξάμηνο)

Κάλυψη παγκοσμίων αναγκών σε ενέργεια. Γενική περιγραφή θερμικών συστημάτων μετατροπής ενέργειας. Καταστατικά μεγέθη νερού-ατμού. Προκαταρκτικές γνώσεις. Ιστορική εξέλιξη κατα- σκευής Ατμοπαραγωγών. Κριτήρια διαστασιολόγησης συγχρόνων ατμοπαραγωγών. Ταξινόμηση σύγχρονων Ατμοπαραγωγών. Κυκλοφορία εργαζόμενου μέσου (φυσική, τεχνητή κυκλοφορία, εξαναγκασμένη ροή). Ποιότητα τροφοδοτικού νερού. Αντλίες, Ανεμιστήρες. Θερμοδυναμικοί κύκλοι Ατμοηλεκτρικών σταθμών (ΑΗΣ) – Βαθμός απόδοσης κύκλου Clausius Rankine, Ειδική κατανάλωση θερμότητας, Δυνατότητες αύξησης του βαθμού απόδοσης, Υπολογισμοί θερμικών κυκλωμάτων, Συμπύκνωση, Νερό ψύξης. Ροή ενέργειας στον Ατμοπαραγωγό, Απώλειες, Μικτός- καθαρός βαθμός απόδοσης ατμοπαραγωγού, Ιδιοκατανάλωση. Φυσικοχημική σύσταση και ιδι- ότητες ορυκτών και ανανεώσιμων καυσίμων. Στοιχειομετρική καύση. Λόγος αέρα. Υπολογισμοί Καύσης. Ταυτόχρονη καύση περισσότερων καυσίμων. Εξέλιξη των σταθμών παραγωγής ηλεκτρι- κής ενέργειας, Ατμοηλεκτρικοί Σταθμοί Συνδυασμένου κύκλου, Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας, Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί με ανανεώσιμα καύσιμα, υβριδικοί θερμικοί σταθμοί με διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Οικονομικά στοιχεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας. Εκπομπές καυσαερίων και περιβαλλοντικές επιπτώ- σεις. Εισαγωγή στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης κλίμακας.

Εργαστηριακές ασκήσεις: Μέτρησης βαθμού απόδοσης θερμικού σταθμού, Μετρήσεις βαθμού απόδοσης ατμολέβητα.

Δέιτε περισσότερα στη σελίδα του μαθήματος εδώ


Αποκεντρωμένα Θερμικά Συστήματα (8ο εξάμηνο)

Ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας και υπολειμμάτων. Οι ιδιότητες της βιομάζας ως καυσίμου και η ενεργειακή αναβάθμισή του. Συστήματα καύσης βιομάζας (εσχάρα, Ρευστοποιημένη κλίνη, κονιοποιημένου καυσίμου, άλλες τεχνολογίες), Αεριοποίηση (αυτοθερμική - αλλοθερμική) στερε- άς βιομάζας, παραγωγή βιοαερίου και απευθείας χρήση ή αναβάθμιση αυτού. Λειτουργία αποκε- ντρωμένων θερμικών συστημάτων για βιομάζα και άλλες θερμικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας και πολύ-παραγωγή. Νομοθεσία συμπαραγωγής, Οι- κονομική αξιολόγηση αποκεντρωμένων θερμικών μονάδων, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μικρής κλίμακας, Αξιοποίηση απορριπτόμενης θερμότητας από θερμικές διεργασίες.
- Εργαστηριακές ασκήσεις (Ρευστοποιημένη κλίνη, λειτουργία εγκατάστασης Οργανικού Κύκλου Rankine),
- Εξαμηνιαίο θέμα με αντικείμενο την θερμοδυναμική ανάπτυξη, την επιλογή των κατάλληλων στοιχείων (σωληνώσεις, αντλίες, εκτονωτές), το σχεδιασμό (διαστασιολόγηση εναλλακτών, σκε- λετού και μονάδας) και την οικονομική αξιολόγηση ολοκληρωμένου αποκεντρωμένου θερμικού συστήματος

Εργαστηριακές Ασκήσεις και εξαμηνιαίο θέμα με αντικείμενο την εμπέδωση γνώσεων.

Ηλεκτρονικό υλικό μαθήματος


Περιβάλλον και ανάπτυξη (διασχολικό μάθημα, 8o εξάμηνο)

Το διασχολικό μάθημα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ», αποτελεί μια πρωτοποριακή προσπάθεια, προσφέρεται ως οριζόντιο μάθημα για όλους τους προπτυχιακούς σπουδαστές του ΕΜΠ προκειμένου να διερευνήσει τη διασύνδεση μεταξύ της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας μας και της προστασίας του περιβάλλοντός της. Το μάθημα οργανώθηκε στη βάση σειράς διαλέξεων όπου για κάθε θέμα αναπτύσσεται μια γόνιμη διαλεκτική αντιπαράθεση μεταξύ του δίπολου «Ανάπτυξη» ή «Περιβάλλον».
Στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας από όλες τις Σχολές του ΕΜΠ αλλά και αρκετοί καταξιωμένοι ερευνητές, ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες του χώρου. Στη διαδικασία αυτή ενεργή συμμετοχή έχουν οι σπουδαστές που παρακολουθούν το μάθημα οι οποίοι προερχόμενοι από όλες τις Σχολές του ΕΜΠ φέρνουν την δική τους οπτική στην συζήτηση. Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου οι σπουδαστές σε μικρές ομάδες επεξεργάζονται ένα σχετικό με το μάθημα θέμα αναπτύσσοντας τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία υπέρ ή κατά κάθε φορά.


Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Θερμικών Εγκαταστάσεων (9ο εξάμηνο)

Ενέργεια και περιβάλλον, Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από θερμικές εγκαταστάσεις, Ενεργειακές τεχνολογίες και παρεμβάσεις για μείωση των περιβαλλοντικών επιδράσεων, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Εισαγωγή στα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) (EMAS, ISO 14000). Στοιχεία ΣΠΔ, μεθοδολογία για την ανάπτυξη ΣΠΔ, Παραδείγματα εφαρμογής ΣΠΔ. Μηχανισμοί σχηματισμού και δυνατότητες δέσμευσης των κυριοτέρων αερίων ρύπων (ΝΟx, SO2). Όξινο σημείο δρόσου και παράγοντες που το επηρεάζουν. Η εκπομπή CO2 και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μελέτες ελάττωσης των εκπομπών CO2 σε διάφορες χώρες. Μέτρα για τη μείωση των εκπομπών CO2 στην παραγωγή ηλεκτρισμού. Ηλεκτροστατικά φίλτρα, Αρχή λειτουργίας, Στοιχεία θεωρίας, Απόδοση, Διαστασιολόγηση, Οικονομικά στοιχεία.
Τεχνικές μετρήσεις για εκπομπές αερίων ρύπων (O2, CO2, O, SO2, N2Ο, CxHy, NOx) και σωματιδίων.
Εργαστηριακές ασκήσεις: Με αντικείμενο τη διεξαγωγή μετρήσεων συγκέντρωσης αερίων ρύπων.


Ηλεκτρονικό υλικό μαθήματος